კურსების კატალოგი

0 ხმები | 1 ვიზიტი | თქვენი ხმა [?]
მართლწერის საკითხებიLanguage skills
1 ხმის მიცემა | 1254 ვიზიტები | თქვენი ხმა [?]
სურათი
თათა ომიაძე

პედაგოგი

პერსონალურ მონაცემთა დაცვაკანონმდებლობა
2 ხმები | 649 ვიზიტები | თქვენი ხმა [?]
საქართველოს კონსტიტუციაკანონმდებლობა
3 ხმები | 1350 ვიზიტები | თქვენი ხმა [?]
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი (საკანონმდებლო პროცესი)კანონმდებლობა
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი (საპარლამენტო კონტროლი)კანონმდებლობა