კურსების კატალოგი

0 ხმები | 9 ვიზიტები | თქვენი ხმა [?]
მართლწერის საკითხებიLanguage skills
1 ხმის მიცემა | 1259 ვიზიტები | თქვენი ხმა [?]
სურათი
თათა ომიაძე

პედაგოგი

პერსონალურ მონაცემთა დაცვაკანონმდებლობა
2 ხმები | 653 ვიზიტები | თქვენი ხმა [?]
საქართველოს კონსტიტუციაკანონმდებლობა
3 ხმები | 1353 ვიზიტები | თქვენი ხმა [?]
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი (საკანონმდებლო პროცესი)კანონმდებლობა
საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტი (საპარლამენტო კონტროლი)კანონმდებლობა